Doofpotje wegschrijven

De waarheid blijkt toch een justitie probleem. Eerst hadden we decennia lange bescherming van pedofielen in onze maatschappij (ja daar horen ook kloosters bij) en nu door de 2e kamer wordt openheid gevraagd over het aantal delicten dat is gepleegd door asielzoekers in ons land. Hier is een rapport over uit gekomen. Maar dit rapport blijkt veel te licht te zijn. De zwaardere delicten worden weg gemoffeld.

Onder het kopje overige zijn 1000 delicten weggeschreven. Volgens een woordvoerder van de politie valt daar onder andere 79 keer een melding van aanranding onder. Van die 79 keer was er 47 keer sprake van aanranding in een AZC.

Vijf van die meldingen gingen over sexueel misbruik van kinderen in of rondom een AZC, vier keer om verkrachting en acht keer om het bezit van kinderporno.

Of het kopje ” overige ” is gemaakt om verdere escalatie in de media te voorkomen is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk geworden dat veel zware misdrijven worden achter gehouden, in de hoop dat deze over zullen waaien en niet in de media terecht zullen komen.

Escalatie in de media voorkomen??? Dus wel degelijk manipulatie door justitie. Nu hebben we opeens geen vrije pers meer (en inderdaad de vrije pers kijkt de andere kant uit en is dit wederom een aanslag op onze grondwet en het niet hebben van een mening / visie is back.

Wettelijke pesterijen

We ontvingen een zeer interessante brief van Rik Devillé, Mensen Rechten in de Kerk, België

Communie Bleijerheide

Beste,

In onze werking Mensenrechten in de kerk zijn er nog heel wat mensen die niet naar Arbitrage of naar een Opvangpunt zijn gestapt, of ook via gerechtelijke weg nog geen procedure zijn gestart. Ook al gaat het om feiten van machtsmisbruik van tientallen jaren geleden. 

De Vlaamse overheid heeft nu een nieuw orgaan in het leven geroepen (geldt dus enkel voor  Vlaanderen) waarbij mensen die als kind, maar ook als volwassene of als oudere persoon zijn misbruikt (en hier geldt voortaan niet enkel seksueel misbruik, maar elke vorm van machtsmisbruik: bv. Slagen en verwondingen, pesterijen, verwaarlozing enz.. voor zogenaamde verjaarde feiten)… 

Hieronder meer gegevens over ‘Moderator’ (voorheen Suggnomè) de bemiddelingsorganisatie die voortaan optreedt i.o.v. de Vlaamse overheid.

Niet enkel – maar toch ook – heel wat mensen die geschonden werden als kind of als volwassene en wiens feiten zgn. verjaard zijn, kunnen hier dus nog terecht. De feiten moeten dus minstens meer dan tien jaar oud zijn. Anders stap je direct naar de politie.

Mocht dit voor jou van toepassing zijn, of ken je mensen uit uw omgeving of familie die hiervoor in aanmerking komen, dan kan het zinvol zijn dit bericht naar hen door te sturen.

Groet,

Rik Devillé

Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie Historisch Misbruik

Slachtoffers van historisch misbruik kunnen met hun verhaal terecht bij de Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie

Lange tijd bleven slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, ongeacht of de feiten zich in familieverband voordeden of ze gebeurden tijdens een verblijf in een instelling, schoolcontext, sportclub, culturele vereniging,… in de kou staan. Nochtans is het erg belangrijk dat slachtoffers de kans krijgen om gehoord te worden en erkenning krijgen voor hun slachtofferschap.

De Vlaamse Regering neemt dit ter harte en maakte, afgelopen zomer, werk van de doorstart van de in 2014 opgerichte Erkennings-en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik, die tot nu een tijdelijk karakter had. (Decreet van 13 juli 2018)

Daarom krijgt de Commissie Historisch Misbruik een permanent karakter en wordt ook haar werkingsbevoegdheid uitgebreid.  Ze richt zich tot betrokkenen bij misbruik, dat zich minstens tien jaar geleden voordeed, binnen onder andere de sectoren Welzijn, Sport, Onderwijs, Jeugd en Cultuur. Onder ‘misbruik’ worden alle vormen van fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing verstaan. Rechtstreekse slachtoffers, maar ook nabestaanden van overleden slachtoffers, kunnen zich aanmelden.

De commissie bestaat uit minstens 7 leden die relevante expertise hebben op het vlak van misbruik. Ze biedt slachtoffers, (vermeende) daders en verantwoordelijken van instellingen of organisaties een luisterend oor, kan slachtoffers ondersteunen en informatie geven en zorgen voor begeleiding bij vragen naar hulpverlening of wanneer ze een beroep willen doen op justitie. Daarnaast krijgen slachtoffers ook de mogelijkheid om de (vermeende) dader(s) te ontmoeten of in contact te treden met de instelling of organisatie waar het misbruik heeft plaatsgevonden. Tot slot zal de commissie over al deze thema’s beleidsadvies geven aan de Vlaamse regering.

In opdracht van de Vlaamse Overheid zal Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling vzw de Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik mee verder uitbouwen. 

Vanaf 15 januari 2019 ondersteunt Moderator vzw het werk van de bestaande Commissie, die geleidelijk aan nieuwe dossiers opneemt.

Contact:

Commissie.erkenning.bemiddeling@moderator.be

In Nederland poldert men ondertussen verder aan het volgende probleem dat niet wordt aangepakt.

Neder-netwerken

Uit het bericht van RTL Nieuws blijkt dat “vele duizenden Nederlanders” actief zijn in de veertien onderzochte netwerken. Wereldwijd hebben de netwerken “honderdduizenden leden”.

Nederlandse leden zouden specifiek in Nederlandse kinderporno geïnteresseerd zijn. Op de netwerken zijn beelden onderverdeeld in leeftijdscategorieën van misbruikte kinderen.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers jonge meisjes zijn. Ook zouden misbruikvideo’s worden gedeeld van tientallen Nederlandse baby’s.

Door de anonimiteit van het darkweb is het lastig om de netwerken op te sporen. Ook blijkt het moeilijk om de beelden offline te halen.

De directeur ad interim van Unicef in België, Bernard Sintobin, treedt na amper een week alweer tijdelijk terug omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij kinderhandel en adoptiefraude. Volgens Belgische media loopt er een gerechtelijk onderzoek naar een adoptiebureau uit Wallonië waar Sintobin bestuurder was.

De 67-jarige Bernard Sintobin werd vorige week maandag aangesteld bij de Belgische afdeling van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Hij zou de functie combineren met zijn baan als zakelijk leider bij een uitgeverij.

Het federaal parket bevestigt aan Belgische media dat er onderzoek wordt gedaan naar het adoptiebureau Hacer Puente. Het bureau werd in de jaren 80 mede opgericht door Sintobin. Hij had toen net drie kinderen uit Guatemala geadopteerd en wilde andere wensouders helpen bij de administratie die nodig is om een kind uit dat land te adopteren.

Vervalste papieren

Na de bekendmaking van de aanstelling van Sintobin kwam er een storm van kritiek los. Twee vrouwen deden in januari hun verhaal in een documentaire op de Belgische televisie. Ze keerden met programmamaker Eric Goens terug naar Guatemala. Ze ontdekten daar dat hun adoptiepapieren waren vervalst. Een van de vrouwen vond ook haar biologische ouders terug.

Volgens Goens werden kinderen in Guatemala bij hun ouders weggehaald. Daarna werden ze ter adoptie aangeboden aan westerse stellen. Brein achter de ontvoeringen zou de schoonzus van de toenmalige dictator Óscar Mejía zijn geweest.

Het bureau van Sintobin deed zaken via deze schoonzus. Hij was daarbij verantwoordelijk voor de Vlaamse dossiers. Volgens Sintobin gebeurde er niets illegaals. “Omdat iemand dictator is wil niet zeggen dat de rest van zijn familie ook corrupt is”, zegt hij.

Nooit een vermoeden

Goens gelooft niet zo in de onschuld van Sintobin. “We hebben talloze bewijzen van vervalste papieren gevonden. Het kan toch niet zijn dat ze bij Hacer Puente nooit een vermoeden hebben gehad”, zegt hij in de Belgische media.

Vanwege de angst voor imagoschade heeft Unicef aan Sintobin gevraagd om tijdelijk terug te treden. De organisatie zegt nieuwe gegevens af te wachten, maar is ondertussen overtuigd van de onschuld van Sintobin.

Eind vorig jaar werd bekend dat in Nederland een onafhankelijke commissie onderzoek doet naar illegale adopties van kinderen uit het buitenland. Nederlandse overheidsfunctionarissen waren mogelijk betrokken bij misstanden bij adopties uit Zuid-Amerika.

Enz. enz. het houdt niet op…

We’re unstoppable

Students for climate

Gisteren meegelopen met Students for Climate’, in Maastricht. Het is nieuw voor Maastricht deze massale en overtuigende protesten van studenten. Zij hebben zich in ieder geval breed georiënteerd en wetenschappelijke studies gelezen. Natuurlijk mag er kritiek geleverd worden op interpretaties maar een ding kan men niet negeren en dat zijn de zorgen van deze ‘climate generation’, voor hun toekomst. En het is hun toekomst.

Politici hebben decennia deze berichten over het klimaat genegeerd. Van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de CO 2 uitstoot, het kappen van steeds meer bomen (Rain Forest), de aantasting van de biodiversiteit, de zoet water stromen van Groenland naar de Antarctica. Decennia werd niets ondernomen nog het ‘plastic’ probleem (moet van burgers komen) doch de oude politiek wacht af want het kost hun nog weinig stemmen. Ook dat merk je als je met de demonstratie meeloopt, op het terras (Vrijthof) zat een gezin dat de moed had om voor de protesters te klappen. Langs de route veel onbegrijpelijke gezichten want het contra-news van tegenstanders zaait twijfel en creëert dit onbegrip. De toeristen die Maastricht aandoen om eens heerlijk bourgondisch te happen en stappen werden wreed uit hun droomweekend gewekt. De meesten willen echter de protesters Extinction Rebellion Maastricht (NL), Student for Climate en Left Life negeren maar dat wordt moeilijk ‘we’re unstoppable’!

‘s Avonds keek ik naar de regionale visie van onze gesubsidieerde omroep. Onze mars kwam badinerend langs in 15 seconden waarin werd opgemerkt dat een paar honderd studenten (overigens 1500) deelnamen tegen de eerste grote mars op het Vrijthof met 3000 protesters. Wat een journalistieke diepgang / constatering! Het item dat volgde was zeer interessant. Het ging over Meneer Pastoor in Rimburg (Landgraaf), waar je met je pin-pass een kaarsje kunt aansteken voor al het menselijk natuur geweld, en kunt doneren voor het vrome, aardse katholieke bestaan. Het item duurde ruim twee minuten. X rebellie-actie wees bewust van deze lokale politiek L1 / media, dat al eeuwenlang gevangen zit in de bondage-klem van Vadertje(???) kerk.

Spijt dat de universiteit naar Maastricht kwam???

_____________________________

Joined yesterday the Students for Climate march in Maastricht. It is new to Maastricht, this massive and convincing student protests. In any case, they have a broad orientation and have read scientific studies. Of course, interpretations may be criticized but one thing cannot be ignored and those are the concerns of this “climate generation” for their future. And it’s their future.

Politicians have ignored these climate reports for decades. From the use of pesticides, the CO 2 emissions, the felling of (Rain Forest) more and more trees, the damage to biodiversity, the fresh water flows from Greenland to the Antarctica. For decades nothing has been done yet the “plastic” problem (must come from citizens), but the old politics are waiting because it still costs them few votes so let Europe vote for climate justice. You also notice that when you walk along with the demonstration, there was one family on the terrace (Vrijthof) that had the courage to clap for the protesters. Along the route many incomprehensible faces, because the counter-news of opponents, sows doubt and creates misunderstanding. The tourists who visit Maastricht, to have a delicious Burgundian meal, were awakened cruelly from their dream weekend. Most of them, however, want to ignore the protesters Extinction Rebellion Maastricht (NL), Student for Climate and Left Life, but that is difficult “we’re unstoppable”!

In the evening I watched the regional vision of our catholic subsidised broadcaster. Our march came by in 15 seconds. It was noted that a few hundred students took part against the first big march on the Vrijthof with 3000 protesters, diminishing the protesters. The item that followed was very interesting. It was about Mr. Pastor in Rimburg, where you can light a candle with your pin-pass and donate for the devout Catholic life. The item took two minutes. X rebellion student action be aware of these local L1 politics / media, which have been spending for centuries in the bondage clamp of Father (Vadertje) (???) church.

Regret that the university came to Maastricht ???

St. Jannen

De Frans-Duitse cultuurzender Arte moet de recente geruchtmakende documentaire Gods misbruikte Dienaressen over het misbruik van vrouwelijke religieuzen op zijn minst tijdelijk verwijderen uit zijn mediatheek, waar kijkers vroegere uitzendingen kunnen bekijken. Dat gebeurt op bevel van de rechter, omdat de rechten van een priester die in de documentaire te zien was geschonden zijn. De documentaire bevatte onder meer het getuigenis van een theologe en uitgetreden zuster die door twee priesters van Het Werk werd misbruikt en van Michèle-France, die getuigde hoe zij bijna 25 jaar lang werd misbruikt door de dominicaan Marie-Dominique Philippe (1912-2006), de stichter van de mannelijke en vrouwelijke gemeenschappen van Sint-Jan. Ook verschillende Afrikaanse zusters getuigden over misbruik en andere wantoestanden.

De St. Jannen voeren nogal wat herstel procedures, en geen van die klachten gaan over het ondersteunen van slachtoffers seksueel geweld RKK. Je kunt je privacy ‘gelijk’ wel halen bij de rechter maar je zou je toch eens moeten afvragen in hoeverre de ethische barometer doorslaat wanneer de integriteit van mensenkinderen met diepgaande grenzen wordt overtreden.

Voor de St. Jannen is een vrije pers….a killing field.

[ + ]