Archive by Author

Als God het wil

Internaat Bleijerheide nam rond 1922 talloze zedendelinquenten op vanwege maatschappelijke ‘ervaringen’, die de arme broeders Franciscanen in Duitsland hadden opgedaan. Religieuze ‘deskundigen’, werden ze genoemd en bovendien snel geloofd want wie twijfelt aan nobele, hoogstaande, morele motieven? Wie twijfelde aan het liefde-werk bij de arme broeders Franciscanen? Zij, de arme broeders, stelden zich open voor deze terugkerende pedofiele zedendelinquenten op het internaat dat voornamelijk bestond uit….kinderen!!!!

Als God het wil. Bleijerheide en haar liefdeswerk! Editie speciaal voor het OM Heerlen / Limburg / Tweede kamer.

De kat op het spek binden? Wie is er nou blind?? De regering, die niet wist hoe ze zo snel mogelijk van deze zedendelinquenten af moesten, en / of deze geniepige, uiterst manipulatieve Nederlands-Duitse / Akense congregatie, die zich financiën verschaften en zogenaamd ‘hulp’ konden bieden.

Ondergetekende, links onder…laatste jongetje;
onderschrift ‘Wat gaat er nu met Mij gebeuren’?

Decennia later toen ik er drie jaar verbleef werden 18 van de 24 broeders beschuldigd van kindermisbruik. Een heus pedofiel nest aan de grens met Duitsland…die arme brüder Franciscus en hun talrijke ‘ervaringen’ met kolonies in Duitsland hadden ervoor gezorgd dat ze hun pedofiele ‘netwerk’ samen konden rijgen met de Nederlandse overheid.

Zedendelinquenten welkom

(Voor de reclassering van ontslagen gevangenen). De wenselijkheid van een zelfstandige reclasseringsvereniging op katholieke grondslag was al in 1910 bepleit door A.M.J. baron Van Wijnbergen . Op het moment dat de Reclasseringsregeling 1910 in werking trad, was in Nederland al een tijdlang een landelijke, katholieke liefdadigheidsvereniging actief: de Vereeniging van den Heiligen Vincentius a Paulo . In de loop van 1911 gaf de voorzitter van de hoofdraad, de voormalige Minister van Justitie, A.P.L. Nelissen, het startsein voor een nieuwe activiteit, het ’liefdewerk voor de reclasseering van ontslagen gevangenen’. De Roomsch Katholieke Reclasseeringsvereeniging RKRV

De RKRV deed qua opzet en werkwijze sterk denken aan het Genootschap . Het tijdstip van oprichting van de RKRV (1911) viel vlak na het besluit van het departement van Justitie, particuliere reclasseringsinstellingen te betrekken bij de uitvoering van de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Zeer waarschijnlijk heeft de betrokkenheid van de reclassering bij het strafrecht – die van invoering van de voorwaardelijke veroordeling en uitbreiding van de voorwaardelijke invrijheidstelling het gevolg zou zijn – in katholieke kringen als katalysator gewerkt op het besluit tot oprichting van een eigen reclasseringsvereniging.

Met een beroep op soevereiniteit in eigen kring claimden levensbeschouwelijke instellingen deelname aan uitvoering van het overheidsbeleid. De opvoedingsgedachte die aan het uit te oefenen patronaat over voorwaardelijk veroordeelden en invrijheid gestelden ten grondslag lag, raakte bij uitstek het geestelijk leven van de justitiabelen. Juist daar waar geschaafd werd aan morele en ethische opvattingen kon een christelijke invalshoek van grote waarde zijn. Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van de voorwaardelijke veroordeling liet het anti-revolutionaire kamerlid V.H. Rutgers zich onder bijval van zijn katholieke collega J.B.L.C.C. baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, ontvallen dat reclassering:

’(..) een beweging [was] die speciaal ook vanuit Christelijk oogpunt niet anders dan de grootste waardeering en sympathie kan vinden. Het zoeken van de weggedrevene, het gaan in de gevangenis, het helpen en het steunen van gevangenen zijn waarlijk geen dingen waartegen van Christelijk standpunt bezwaar behoeft te bestaan, integendeel’ .

Door contributie / subsidie perikelen tussen overheid, RKVR en eiste men eigen ambtenaren.

Eigen ambtenaren en het verwaarloosde kind

’Den eisch dat de te benoemen agenten of ambtenaren tevens moeten kunnen werkzaam zijn voor het Centraal Bureau der Vereeniging van Reclasseerings Instellingen meen ik niet te moeten loslaten en het wil mij voorkomen dat die door u ongetwijfeld zal kunnen worden aanvaard, aangezien uw doel: Roomsche Reclasseering door Roomsche agenten en beambten hierdoor slechts in de hand wordt gewerkt. Bij het stellen van dien eisch staat bij mij vooral voorop het belang om het plaatsings- en patronaatswerk niet onnoodig duur te maken’ .

Categorale differentiatie ofwel straffen op maat

Naast een levensbeschouwelijke differentiatie, die volgde op de toestroom van particuliere instellingen naar het reclasseringswerk, trad ook een werkinhoudelijke – categorale – differentiatie op. De Moderne Richting in het strafrecht dicteerde straffen op maat, aangepast aan de individuele misdadiger, opdat de straf een optimale beveiliging van de samenleving zou zijn. Zo ging men in de eerste decennia van de twintigste eeuw steeds meer onderscheidingen tussen verschillende groepen delinquenten onderkennen. Verschillende categorieën delinquenten behoorden door strafrechtspleging en reclassering, ieder op specifieke wijze te worden bejegend.

een van de kinder doden rond 1910-20 Bleijerheide (er liggen er meer).
  1. 70  Inv. nr. 947: brief van RKRV-penningmeester van het hoofdbestuur, J.H.W. Schmedding aan de secretaris van RKRV, H.F.J.M. Manders, dd. 8-6-1921, waarin hij aan Manders vroeg, of het raadzaam was, bij de regering op ’eene juistere en billijkere vertegenwoordi- ging’ aan te dringen.
  2. 71  Jaarverslag RKRV 1921, p. 4. en jaarverslag RKRV 1930, p. 5.
  3. 72  Naast de al eerder opgekomen differentiatie tussen volwassenen en kinderen, mannen en vrouwen, werden onder meer ook psychopaten, gewoontemisdadigers, zedendelinquenten en alcoholisten als van elkaar te onderscheiden categorieën van delinquenten gezien.
  4. Gezellig!

Resumerend: al vanaf begin vorige eeuw is er een relatie met zedendelinquenten al wordt niet helder gepersonifieerd welk type zedendelinquent het gaat (men maakte pas later onderscheid) doch aangezien de stichter van deze Franciscaanse congregatie, de Akense leraar J. Hoover een dubieus verleden had, zijn twee kinderen wegdeed en daarna straatjongeren opving is tekenend voor de manipulatieve aard waar ook wij, de engelen jongens, mee geconfronteerd werden.

Eigen Volkel eerst

Onze demonstraties tegen atoomwapens in zestiger en zeventiger jaren hebben in ieder geval aangetoond dat kernwapens monsters zijn, die we niet wilden en toch blijken behoorlijk veel kernkoppen onder ons te zijn.

l/r Bert Smeets, Thy van G, Guido A, Wim Linssen

Nu de leugens ontmanteld worden mogen dan ook de geheime krachten achter deze opslag bekend worden? Wie zit er achter deze geheimzinnige operaties? Het blijkt maar weer, onze regering heeft niets te zeggen over haar eigen grondgebied. Eerder liegen ze of ontkennen ze de aanwezigheid in Nederland. We hebben tegen deze onbekende krachten gedemonstreerd met gevolg dat ik in ieder geval nergens meer aan de slag kon….behalve dan in buitenparlementaire acties en als straatzanger of in beatbands (Hole and Corner).

Hoort, zeg het voort…..het laatste nieuws!!

De NAVO heeft in een officieel document bevestigd dat er kernwapens liggen op de luchtmachtbasis Volkel in Noord-Brabant. Over de aanwezigheid van de kernbommen werd al sinds de Koude Oorlog geheimzinnig gedaan.

De Belgische krant De Morgen kreeg het document in handen via Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die de tekst op zijn beurt onder ogen kreeg in de Slowaakse hoofdstad.

In het document was te lezen dat de Verenigde Staten ongeveer 150 nucleaire wapens, met name B61-kernbommen, hebben opgeslagen op vijf Europese luchtmachtbasissen: Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Chedi-Torre in Italië, Incirlik in Turkije en dus Volkel.

Wim, Paul leven niet meer maar als ze konden demonstreerden we opnieuw.

Voor wie het vergeet, onze actie heette ‘VPJ‘, de vrije, progressieve jongeren’, ook wel actie granaat genoemd daar ‘n granaat (safety adapters!!??) voor het Amerikaans leger gemaakt werden, en wij waren het absoluut niet eens met de oorlog in Vietnam dus starten Wim, Paul en ik in Juli 1969 deze actie, die veel publiciteit kreeg in de landelijke media. Mogen we ook erbij vermelden dat het vijftig jaar geleden is dat we Limburg en Nederland op zijn kop zetten!!??

De Amerikanen willen de wapens gaan vervangen door een nieuwe generatie kernbommen die geschikt zijn voor de F-35’s, onderdeel van het Joint Strike Fighter-programma (JSF). De eerste stappen voor die vervanging zijn inmiddels gezet, is in het document te lezen.

In 2014 vroeg een Kamermeerderheid het Amerikaanse Congres om van de modernisering van het kernwapenarsenaal in Europa af te zien.

Kabinet heeft kernwapenopslag nooit toegegeven

Ex-premier Ruud Lubbers bevestigde in 2013 wel dat er in ondergrondse kluizen op de vliegbasis 22 Amerikaanse atoombommen opgeslagen lagen. “Ik heb nooit gedacht dat die malle dingen daar nog steeds zouden zijn, anno 2013”, zei Lubbers destijds in een documentaire van National Geographic.

De opslag van nucleaire wapens op Volkel werd in november 2010 ook al eens door WikiLeaks gesuggereerd. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) wilde destijds geen tekst en uitleg geven in de Kamer.

June 8, 1972, 9-year-old Kim Phuc, center, runs down Route 1 near Trang Bang, Vietnam after an aerial napalm attack. The war ended on April 30, 1975, with the fall of Saigon, now known as Ho Chi Minh City, to communist troops from the north. (AP Photo/Nick Ut, File)

Wim Linssen en Paul van Loo helaas krijgen jullie geen antwoord meer maar we hebben in ieder geval 1 fabriek kunnen stoppen in de strijd tegen deze onrechtvaardige en waanzinnige oorlog in Vietnam….peace brothers, peace!

Stop het produceren van massa vernietiging wapens…Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?

Zoek waar de engel naar wijst

In de zoektocht naar een sinds 1983 vermist tienermeisje Emanuela in het Vaticaan zijn nu tóch botten gevonden. Het is nog onduidelijk van wie de botten zijn geweest. Al in 2010 kregen wij, mea culpa stichting, klokkenluider-org. verhalen van mensen (loodgieter werkzaam te Vaticaan) over baby-lijkjes in de rioleringen van het Vaticaan. Ook Ierland kende deze verhalen én…ook Bleijerheide…hier een korte terugblik en overzicht!

Honderden lichaampjes werden onlangs gevonden in een beerput op het erf van een gebouw in het plaatsje Tuam, Ierland. Daar was tot 1961 een katholiek tehuis gevestigd voor ongehuwde moeders. De Vroedvrouwen school te Heerlen kent ook een massa graf….hoewel later omgedoopt tot begraafplaats ‘onbekende kinderen’, door het fenomeen ‘ongehuwde moeders’, waar zich grote drama’s afspeelden. Al vanaf 2010 hebben wij geschreven over de afstandsmoeders (baby’s), in de volksmond beter bekend als ‘gevallen meisjes’. Ooit werkten wij mee met Brandpunt die Zondag 5 Oktober 22.35 2014 Nederland (NPO) 2 aandacht besteedde aan deze afstandsmoeders. (overigens heeft Brandpunt slecht, beperkt onderzoek gedaan toen bleek dat deze katholieke beerput niet gunstig was voor de katholieke boodschap van heiligheid en barmhartigheid); niets van onze bevindingen kwamen in de uitzending aan de orde, bij de katholiek radio omroep ging de knop op zwijgen.

Terug naar….Emanuela Orlandi, een dochter van een Vaticaan-medewerker, verdween in 1983 op weg naar muziekles in Rome. Ze was 15. Over haar vermissing doen de wildste verhalen de ronde, maar de zaak werd nooit opgehelderd.

Cryptische tip

Aanleiding voor dat onderzoek was een cryptische tip aan de familie. Die had een foto ontvangen van een engelenbeeld op die begraafplaats, met de opdracht “zoek waar de engel naar wijst“.

De graven zijn van de Duitse prinses Sophie van Hohenlohe uit de achttiende eeuw en van prinses Charlotta Frederika van Mecklenburg, die in 1840 overleed. Ze bleken leeg, wat direct de vraag opwerpt wat er met de stoffelijke resten van de twee prinsessen is gebeurd.

‘Prinsessen vermist’ moet de media toch wel beroeren. Het Vaticaan had al aangekondigd meer onderzoek te doen naar de lege graven (je zou ze geloven?). Op enkele meters van de tombes zijn onder de straat nu twee knekelhuizen gevonden, die zijn meteen afgedekt, in afwachting van forensisch onderzoek. Dat zal volgende week plaatsvinden.

Vaticaanse mysteries moet te maken hebben met hel en verdoemenis waar hele generaties mee zijn opgevoed én opgegroeid. In Bleijerheide liggen ook graven van kinderen. Ooit man gesproken, die zijn hond op ons voormalig voetbalveld uitliet en wist van dubieus overlijden van leerlingen. We hebben toen al geprobeerd meer feiten boven water te krijgen maar mensen zijn nog altijd bang en huiverig om deze verhalen te delen; we moeten dus eerst maar eens de botten van Emmanuelle uh Emanuela onderzoeken…..waar de engel naar wijst.

Emmanuelle en waar de engel naar wijst??

The army of abusers (part 2)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is damage-control-1.jpeg

Goh, dan wordt AA (Alexander Acosta) ontslagen voor een zaak die tien jaar geleden plaatsvond omdat er nu vriendjes gevaar lopen???

Deze vriendjes heten toevallig Trump en Clinton. We hebben het over de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. Hij zou twee potentiële getuigen hebben willen omkopen, die meer zouden weten over de beschuldiging dat hij wederom eind vorig jaar twee minderjarigen seksueel heeft misbruikt. Die nieuwe beschuldiging hoorde Epstein vrijdag in de rechtbank uitgesproken worden.

Epstein zou het tweetal ruim 350.000 dollar hebben gegeven, omgerekend zo’n 310.000 euro. Dan heb je wat te verzwijgen!

De 66-jarige Epstein ligt sinds enkele weken weer onder vuur voor misbruikschandalen uit het verleden. Tussen 2002 en 2005 zou hij tientallen minderjarige meisjes naar zijn verschillende huizen hebben laten overvliegen, om daar seks met ze te hebben.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is vliegend-tapijt.jpg

Tien jaar geleden ontliep hij daarvoor nog een mogelijke levenslange celstraf, door een omstreden deal die hij maakte met de openbaar aanklager in Florida toentertijd, Alexander Acosta. Epstein zat uiteindelijk maar dertien maanden in de cel. Uh zat????

Hij mocht gewoon dagelijks even naar zijn kantoor lopen en zijn vriendje (minister van werk en handel in regering Trump) Alexander Acosta diende deze week, als gevolg van de omstreden deal van toen, zijn ontslag in als minister omdat zijn positie “onhoudbaar was geworden”. Onhoudbaar betekent in die kringen ‘gevaarlijk’ voor andere klikkende hoge pieten. Trump omschreef Acosta als een geliefde man, bij iedereen bewondert (ja in die kringen heeft bewondering veel met geld te maken) Wat lijkt Acosta toch erg veel op het type Demmink!!

Bij de voormalig zakenman zijn tijdens een huiszoeking honderden tot duizenden naaktfoto’s aangetroffen, vermoedelijk van minderjarige meisjes. Desondanks pleit Epstein dat hij onschuldig is. Geloof me….er volgt meer….soon in your cinema.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Streefkerk.jpeg

De Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein zou twee potentiële getuigen hebben willen omkopen, die meer zouden weten over de beschuldiging dat hij eind vorig jaar twee minderjarigen seksueel heeft misbruikt. Die nieuwe beschuldiging hoorde Epstein vrijdag in de rechtbank uitgesproken worden.

De multimiljonair, die rijk werd als investeerder, zou het tweetal ruim 350.000 dollar hebben gegeven, omgerekend zo’n 310.000 euro. Dan heb je wat te verzwijgen!

De 66-jarige Epstein ligt sinds enkele weken weer onder vuur voor misbruikschandalen uit het verleden. Tussen 2002 en 2005 zou hij tientallen minderjarige meisjes naar zijn verschillende huizen hebben laten overvliegen, om daar seks met ze te hebben.

Tien jaar geleden ontliep hij daarvoor nog een mogelijke levenslange celstraf, door een omstreden deal die hij maakte met de openbaar aanklager in Florida toentertijd, Alexander Acosta. Epstein zat uiteindelijk maar dertien maanden in de cel. Uh zat???? Hij mocht gewoon dagelijks even naar zijn kantoor lopen en zijn vriendje (minister van werk en handel in regering Trump) Alexander Acosta diende deze week, als gevolg van de omstreden deal van toen, zijn ontslag in als minister zijn positie “onhoudbaar was geworden”. By the way…hij lijkt qua uiterlijk toch een beetje op…Demmink?

Bij de voormalig zakenman zijn tijdens een huiszoeking honderden tot duizenden naaktfoto’s aangetroffen, vermoedelijk van minderjarige meisjes. Desondanks pleit Epstein dat hij onschuldig is. Wordt vervolgd!

The Army of abusers

De Epstein zaak begint langzaam door te rollen in de bovenlaag van onze society leden ( the rich and famous), zeker nu blijkt dat heel wat overheidsfiguren zich opwerpen als schild of verdedigers van ‘the army of abusers’. Zie daarvoor de docu van Sigrid Mccawley

Wederom leg ik een link naar Nederland naar de arme broeders franciscanen, top manipulatoren in het ontkennen of schuilhouden van een pedofiele congregatie waar Deetman geen oog voor heeft gehad daar hij zich immers op de slachtoffertjes richtte. Dat leek een nobel plan maar verduisterde de strafbare feiten, die zich achter deze Franciscaanse congregatie schuil hield. Het OM deed en doet nog steeds alle moeite om de arme broeders / kerk te beschermen.

Wat gaat er nu met mij gebeuren???

Tot op de dag van vandaag negeert justitie een artikel 12 procedure, hoewel toegezegd met ruime meerderheid in de Tweede kamer, over het jongenspensionaat arme broeders franciscanen te Bleijerheide. Al in 2014 hebben we officieel deze klacht gedeponeerd bij OM Heerlen maar bleek al snel dat ze geen zin hadden mee te werken aan deze typisch Limburgse cover-up. Ergo, mea culpa, wordt overal geweerd, geboycot, gecensureerd waar alleen de mening van dubieuze politici en hun hypocriete vriendjes gelden. Onderdanigheid is deel van de cultuur-aard. Tal van zaken zijn decennia lang de doofpot in gestampt (hi Nicky) en men wil deze doofpot in Limburg graag in stand houden op verzoek van….vriendjes. Limburgse vriendjes.

Vrijheid van meningsuiting….laat me niet lachen. Zuidelijke media doofpotten al decennia, dat is hun core-business. The army of abusers are everywhere.

[ + ]