Search results

Barbarisme

De Franse kardinaal Philippe Barbarin, die donderdagochtend werd veroordeeld omdat hij het seksuele misbruik door een priester in zijn bisdom niet aanklaagde, heeft aangekondigd dat hij zijn ontslag gaat indienen bij paus Franciscus.

Bisdom Roermond zegt niets te weten van het misbruik door Nederlandse priester in IJsland. Ontkennen, erom heen draaien! Het heet voortaan barbarisme naar aanleiding van kardinaal Philippe Barbarin, die de staats wetten naast zich neerlegde en aparte, canonieke wetgeving van Rome liet prevaleren. Zoals wereldwijd alle priesters deden, hebben wij persoonlijk ondervonden hoe priesters door schreeuwerige advocaten met veel geld werden beschermd. Commissies deden tegenstrijdige uitspraken waar een ding voorop stond, namelijk de daders komen niet of nauwelijks in beeld.

Een postzegel met een paus zal het niet snel meer worden. Aandacht voor de slachtoffers staat voorop aldus zeggen ze in Roermond, Rome maar waarom praten we dan niet met elkaar? Alleen de praktijk is dat de kerk zich niet pro-actief inzet voor slachtoffers. Hoe ik dat weet? Mea Culpa, het is nog steeds hip, wordt geboycot niet door slachtoffers maar door katholieke ijdeltuiten met veel connecties in de media. Na ‘de weg naar verzoening’ hebben we niets meer vernomen / gehoord, ze zeggen het een en doen het andere. Wekelijks begeleiden we mensen, praten, steunen, luisteren naar hun verhaal en zonder subsidie of geldmotieven want dat probeert men ons al vanaf 2010 in de schoenen te schuiven: ‘we doen het voor het geld‘!

Maar één ding wat ze, de slachtoffers zeker niet doen, is Roermond bellen want dan gaan ze een katholiek kamertje in waar alles verstomd zoals ze met het biechtgeheim gewend zijn, een stille alliantie tussen kerk en slachtoffer. Ondertussen weten we niet wie de daders zijn, wat hun psychologisch profiel, achtergrond is. Waarom zij zo kwaad werden, agressief en onbegrijpelijk veel geweld gebruikten tegen kinderen. Wij werden bij de commissie binnenste buiten gekeerd. Zij werden nooit gecontroleerd, gecheckt, geanalyseerd! Waarom niet, iedereen kon zijn gang gaan want de overheid deed niets tegen het (macht) misbruik, sloten een cordon sanitaire waar de waarheid er niet meer toe deed.

De kerk kan maar moeilijk haar gedrag / cultuur veranderen en als u mij vraagt waar dit aan ligt is het een ongebreideld narcisme, wat je recentelijk terug zag bij de duivelse bisschoppenconferentie waar zij zichzelf in ieder geval niet de schuld gaven.

De Belgische bisschop heeft gereageerd op onze zeven punten. Nederland met van den Hende weigert om ook maar iets van zich te laten horen. Dit is typisch voor hun hoogmoed en het narcisme waar ik op nogmaals op wijs maar we gaan niet, nooit (meer) op onze knieën, van boven af zwaaien hoort bij de oude middeleeuwse cultuur van een kerk, die zich buiten de realiteit plaats. Wij bestaan niet okay maar met die oude angst knuppel waar ouders en de kerk kinderen bij elkaar dreef in internaten waar we klein en gevangen gehouden werden binnen de muren van dit isolatie apparaat, is voorbij. Diezelfde sfeer willen zij terug en ik…..nooit meer.

L’estacada (dedicated to the people of Barcelona)

Kijkt u vanaf minuut 26 naar een integrale uitvoering van L’ESTACADA, nu omdat het Spanje is en Barcelona waar de menselijk tegenstelling tussen goed en kwaad, tussen oorlog en vrede een zoveelste poging om alles wat menselijk is op een hoger plan te tillen……life’s so Beautiful.

In 1980 schreef ik L’estacada, een pop-symphonie, die uitgevoerd zou worden door het LSO. Er bestond een provinciale subsidie om popmuziek in die tijd meer gewaardeerd te krijgen voor het klassieke genre. Na overleg met buro Pinkpop, Culturele raad, provincie Limburg, LSO werd mijn stuk goed gekeurd door deze groep. Helaas, het liep anders, kapers op de kust en het licht moet zoals altijd schijnen op vriendjes in ‘de juiste’ rangorde, in de politieke arena, er viel immers eer, én revenuen te behalen. Dankzij mijn broer Paul, toen voorzitter van fanfare Eendracht, en medewerking mannenkoor St. Joseph te Waubach, Landgraaf werd L’estacada pas in 1998 opgevoerd. Zelf ben ik van plan het stuk nogmaals te herschrijven in zijn oorspronkelijke staat, die van een heuse pop-symphonie.

L’estacada is in deze opvoering uit 1998 gearrangeerd door R. Pisters voor fanfare en koor. Kijkt u vanaf minuut 26 naar een integrale uitvoering van L’ESTACADA, nu omdat het Spanje is en Barcelona waar de menselijk tegenstelling tussen goed en kwaad, tussen oorlog en vrede een zoveelste poging is alles wat menselijk is op een hoger plan te tillen want……life’s so Beautiful.

Jaarverslag (en de onmisbare vertegenwoordigers van slachtoffers seksueel geweld RKK)

money coulanceJaarverslag 2015 van de stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.- K. Kerk in Nederland
 
Utrecht 1 april 2016.- In zijn jaarverslag over 2015 geeft het bestuur van de onafhankelijke stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de katholieke kerk inzicht in wat er gedaan is voor de 3056 slachtoffers die zich sinds 2010 gemeld hebben. De helft van hen diende uiteindelijk een officiele klacht in. De mogelijkheid voor indiening van klachten sloot 1 mei vorig jaar. 
In 937 zaken heeft de Klachtencommissie, onderdeel van de stichting, een geheel of gedeeltelijke gegrond verklaring uitgesproken, 71% van het totaal. In 286 zaken was de uitspraak niet gegrond (22%), veelal door gebrek aan steunbewijs. Vaak werd het verhaal van deze slachtoffers wel authentiek geacht en voor hen heeft de katholieke kerk een speciale regeling getroffen via een ‘slotactie’.
 
De Klachtencommissie werkt momenteel nog aan tientallen ingediende klachten. De verwachting is dat 1 september alle zaken zijn behandeld. Er zijn in de regel 2 zittingsdagen per week. Daar luisteren commissieleden en vertegenwoordigers van de kerk naar de verhalen van slachtoffers op basis waarvan uitspraak wordt gedaan.
Bij gegrond verklaring van hun klacht kunnen slachtoffers bij de Compensatiecommissie van de stichting compensatie aanvragen. Tot 1 januari hebben 820 slachtoffers dat gedaan en verwacht wordt dat nog ongeveer 150 slachtoffers dat zullen doen. Eind dit jaar of begin 2017 hebben naar verwachting allen een uitspraak ontvangen. Totaal is aan compensatie in 699 zaken bijna 21 miljoen euro uitgekeerd, zo blijkt uit de cijfers in het jaarverslag.
Schikking
Soms willen slachtoffers niet de hele klachtenprocedure doorlopen omdat dit als belastend wordt ervaren of om andere redenen. Dit kan leiden tot een schikking via mediation of anderszins. Het jaarverslag van de stichting meldt dat uit de ter beschikking staande gegevens blijkt dat het gaat om zeker 300 zaken.
Informatie uit die schikkingen kan dienen als  steunbewijs waarmee Citaat pausandere slachtoffers recht kan worden gedaan, wanneer eerder dat bewijs er niet was. Via herziening kan een klacht dan alsnog gegrond worden verklaard. Daarom is bij bisdommen, ordes en congregaties geregeld navraag gedaan en is ook veelvuldig  relevante informatie uit schikkingen verstrekt. Tevens is deze informatie voor wetenschappelijk onderzoek van belang.
Voorzitter Rob van de Beeten van de stichting B&T, concludeert in het jaarverslag dat ‘na jaren intensief werk voor slachtoffers van seksueel misbruik veel is bereikt’.  ‘Voor ons was het vaak – in samenspraak met de onmisbare vertegenwoordigers van slachtoffers –  zoeken naar de beste weg. Uiteindelijk stonden de slachtoffers  altijd centraal. Zij konden hun verhaal doen en hebben dat in de meeste gevallen gewaardeerd, hoe pijnlijk het ophalen van hun trieste geschiedenis ook is geweest.’
Al zit het werk wat betreft klachtenafhandeling en compensatie er eind dit jaar op, de hulpverlening gaat door. Slachtoffers kunnen een beroep blijven doen op het aanbod van gespecialiseerde hulp van het Platform Hulpverlening voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R. K.- Kerk, onderdeel van de stichting. De ervaring heeft geleerd dat hulp hard nodig blijft.
De katholieke kerk heeft overigens vorig jaar het Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag opgericht, waar meldingen gedaan kunnen worden.
Het hele jaarverslag te raadplegen via onderstaande link:
Slotactie
De Rooms Katholieke Kerk heeft op advies van Drs W.J. Deetman besloten een Slotactie te houden voor slachtoffers waarvan de klacht niet gegrond is verklaard. Binnenkort worden daarover brieven verzonden.
Het Platform Hulpverlening is beschikbaar voor slachtoffers die een gesprek met een vertrouwenspersoon op prijs stellen of met de aan het Platform verbonden psychologen; zij kunnen ook helpen bij doorverwijzing naar passende hulpverlening.
Categorie Broeder P voor c 4MCU: Wilt u een gesprek met vertrouwenspersoon vraag dan of alles genoteerd kan worden. Slotactie blijkt dat sommige mensen die hun dossier hebben opgestuurd nog steeds geen antwoord hebben ontvangen. Dan kunt u beter in de gaten houden wat ze bedoelen met: ‘informatie voor wetenschappelijk onderzoek van belang is’ maar wiens belang, waar die naar toe gaat en wie dit wetenschappelijk onderzoek leidt. Relevante informatie uit schikkingen is een lachertje want ordes / congregaties staan voortdurend op de rem en sluiten deals / gag orders. Wat betreft samenspraak met de onmisbare vertegenwoordigers van slachtoffers is het verdeel en heers spel van de kerk / contactgroep nooit ten einde gekomen. Een beetje kritiek en je staat weer buiten spel en niemand praat met je. De Servatius gesel leeft nog steeds. Dan wordt het excommunicatie een kwaadaardig gezwel in de bazige pedo hoofden van RKK; een zelfzuchtige kliek van meelopers en kerk lakeien waar ze het etiket onafhankelijkheid hebben opgeplakt / commissies / hoorzittingen een vat van willekeur, schijnproces tussen kerk en staat.

Op zoek naar beschikbare informatie

AFSTAND MEISJES

AFSTAND MEISJES

EXCUSES VLAAMSE BISSCHOPPEN AAN DE SLACHTOFFERS GEDWONGEN ADOPTIES

BRUSSEL (KerkNet/IPID) – Naar aanleiding van de excuses die het Vlaamse parlement dinsdagmorgen aan de slachtoffers van gedwongen adoptie aanbood, stuurden de Vlaamse bisschoppen volgend persbericht uit. Het persbericht is namens de Vlaamse bisschoppen ondertekend door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent.

“Samen met het Vlaamse Parlement willen ook wij, de Vlaamse bisschoppen, namens de katholieke kerkgemeenschap, onze excuses aanbieden aan de slachtoffers van gedwongen adopties.

Nederlandse situatie / data

Nederlandse situatie / data

Wij leven mee met het verdriet en de trauma’s die de scheiding van moeder en kind – toen en nu – met zich meebrengen. Wie de beslissing ook nam en in welke omstandigheden dat ook gebeurde, de scheiding van een moeder en haar kind laat diepe wonden na. Die wonden genezen niet zomaar.
Geboortemoeders weten niet waar of bij wie hun kind is terechtgekomen, ze leven in twijfel in onzekerheid. Vaak blijven zij de verwijdering van hun kind als een levenslang gemis meedragen. We moeten erkennen dat in het verleden, in geval van adoptie, te weinig aandacht werd geschonken aan de geboortemoeder, aan haar emoties en het verdere verloop van haar levensverhaal.

Adoptiekinderen vinden het verwarrend dat hun moeder niet hun natuurlijke moeder is, hoe goed hun adoptieouders ook voor hen zorgen. Met de jaren komen bij hen vragen naar boven over het hoe en het waarom van de adoptie. Ook zij dienen een hele weg af te leggen om hun echte levensverhaal te kennen en te integreren.

Wij erkennen het leed dat vele geboortemoeders en kop in het zandadoptiekinderen moeten dragen. Wij willen dat leed helpen lenigen, onder andere door mee op zoek te gaan naar beschikbare informatie. Sinds wij op deze problematiek werden aangesproken, hebben wij een netwerk van contacten gevormd, voornamelijk met de bedoeling om archiefmateriaal terug te vinden en de beheerders ervan te overtuigen alle beschikbare informatie door te geven aan Kind & Gezin. Langs deze weg willen wij verder bijdragen aan de zoektocht van geboortemoeders en adoptiekinderen.

De vitale verbondenheid tussen een moeder en haar kind is zo sterk dat iedere breuk in deze relatie als een levenslange kwetsuur aanvoelt. Waar mogelijk willen wij deze kwetsuur helpen helen. Wij roepen alle kerkelijke instellingen of verantwoordelijken op om daaraan mee te werken. Wij zijn beschikbaar voor wie daarbij onze hulp nodig heeft.”

Pussy-Riot embargo

Nederland-Rusland jaar

Jekaterina Samoetsevitsj, een van de leden van de Russische punkband Pussy Riot, roept op tot een Nederlands embargo op Rusland.

Zowel als het gaat om culturele uitwisseling als om economische samenwerking zou Nederland de relaties moeten verbreken om aan president Vladimir Poetin duidelijk te maken dat het niet akkoord gaat met de manier waarop er wordt omgegaan met de vrijheid van meningsuiting in zijn land.

Terwijl 2013 juist het jaar is waarin wordt stil gestaan bij de eeuwenoude betrekkingen tussen Nederland en Rusland, zou een cultureel- en economisch embargo goed zijn, meent Samoetsevitsj. “Poetin zou daardoor voelen dat zijn repressie serieuze gevolgen heeft. Om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting roep ik daarom persoonlijk op tot een embargo.

(reactie Bert Smeets): als documentaire maker en muzikant die al jaren met het Russisch Pskov ensemble, de groep Ey Uchnjem optreedt, ben ik geen voorstander van een boycot / embargo. Zelf heb ik met mijn documentaire ‘Fishing for Amber’ aan den lijve ondervonden hoe de politieke, maatschappelijke verhoudingen liggen maar wil de dialoog juist nu nastreven. Zij, de Russen, hebben sinds de val van de muur, het verdwijnen van het communisme eindelijk een weg ingeslagen van integratie en samenwerking. Mijn vrienden van Ey Uchnjem komen in alle vrijheid naar ons land, net zoals ik in alle vrijheid nu ruim een decennia naar en door Rusland reis. De Russische gastvrijheid, de Russische ziel zal het probleem van de vrije meningsuiting op haar manier, op den duur overwinnen. Isolatie is het verkeerde middel, als Poetin mij uitnodigt vertel ik hem hoe veel ik van zijn land hou, dat ik tegen de gevangenschap van de leden van Pussy riot ben, ik zal hem vertellen dat Rusland zijn weg moet gaan in het vinden van en het omgaan met minderheden, dat ieder mens recht heeft op vrijheid maar dat vrienden, vrienden zijn en blijven, en die laat je niet vallen. 

[ + ]