Mea Culpa update (de misleiding)

Mea Culpa united is zich weer aan het ‘herpakken’, na de crash die mij, vier maanden geleden, in Mei, overviel. De afgelopen weken hebben wij frequent contact over allerlei zaken zoals de archieven kwestie die toch tricky is. Aan de ene kant de privacy en aan de andere kant ‘het onderzoek’ dat voor wetenschappers een gelegenheid is om de grootste sexcrime in de Nederlandse geschiedenis, onder de loep te nemen. Ik zou zeggen: “neem, maar geef wel een eerlijk, integer respons op de religieuze misleiding ons als kind aangedaan in het jarenlange, verblijf op internaten’.

braaf

braaf

Hallo gereformeerden

the king 2Hoe hebben ze het bij de gereformeerde Kerk ondanks alle berichten in de katholieke geloofsgemeenschap tussen 2010 en nu, zo geheim weten te houden?Beetje vreemd.

(anp) De Gereformeerde Kerk in Amersfoort heeft bekendgemaakt dat een lid van de kerk dertig jaar geleden meerdere minderjarige jongens heeft misbruikt.

Volgens de kerkenraad werden de kinderen binnen en buiten de kerkgemeenschap misbruikt, meldt RTV Utrecht.

Er is destijds geen aangifte gedaan van het misbruik. Daardoor is de zaak nu verjaard. Wel is een melding gedaan bij het Meldpunt Seksueel Misbruik.

Naast een onderzoek van de Gereformeerde Kerk is er ook een team opgericht die pastorale hulp kan verlenen aan de slachtoffers.

De dader is volgens de woordvoerder een 71-jarige man uit Hoevelaken. Hij is nog steeds lid van de gemeente.

,,Wij zijn met hem in gesprek om zo het werkelijke aantal slachtoffers in beeld te krijgen. Het aantal van twaalf is een verhaal uit 1986, maar daar zit nu dertig jaar tussen”, aldus de woordvoerder.

Ja, ja hulp uit de protestantse hoek nodig…

onze protestant

onze protestant

Commissie kerk

Paus Franciscus vindt dat klachten over ernstige misdrijven in de kerk, zoals kindermisbruik door geestelijken, sneller moeten worden afgehandeld. Hij stelt daarom een nieuwe commissie in die achterstallige zaken bij kerkelijke rechtbanken moet helpen afhandelen. Dat hebben Italiaanse media vandaag gemeld.

De commissie zal bestaan uit zeven kardinalen en bisschoppen. De paus moet de leden nog benoemen. Franciscus heeft na zijn aantreden als paus vorig jaar herhaaldelijk gezegd dat hij doortastend wil optreden tegen seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

the road to nowhere?

the road to nowhere?

(MCU) Doortastend??? Hoe lang en hoe vaak schuiven kerkelijke vertegenwoordigers zaken vooruit. Als we al iets naar voren brengen moeten wij opnieuw mailen, bellen met meldpunt of andere afspraken die gewoon niet worden nagekomen. Het kunstwerk van Pierre Habets is een van de vele trage, voortschrijdende processen. Het contract is inmiddels getekend en nu moet weer iemand de boel tegenhouden om akkoord te gaan met de plek??? Het is doelbewust traineren, en ons geduld (toch opmerkelijk) heeft deze lange weg naar verzoening, vast gehouden.

Doofpot schade

corrigerende tikOngeveer veertig slacht offers van seksueel misbruik in de Kerk begonnen een burgerlijke rechtszaak tegen de Kerk. Begin dit jaar kregen ze in beroep ongelijk. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de slachtoffers, stapt nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De slachtoffers wilden dat de kerkelijke oversten aansprakelijk zouden worden gesteld voor wat ze de ‘doofpotschade’ noemen, maar de rechter wees hun zaak af omdat de Heilige Stoel immuniteit heeft. Bovendien wilden niet alle slachtoffers zich kenbaar maken en geen specifieke fouten tegen specifieke bisschoppen aanbrengen.

‘Wij vinden dat artikel 6 en artikel 13 van het mensenrechtenverdrag geschonden zijn. Die gaan over het recht op een eerlijk proces en toegang tot een rechter’, zegt Walter Van Steenbrugge. Hij stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

‘Onze argumenten zijn nooit inhoudelijk beoordeeld. We hebben niet eens de kans gekregen. Wij vinden dat de Heilige Stoel geen immuniteit geniet, omdat hij niet alleen een staat is, maar ook het hoofd van de katholieke Kerk. En van slachtoffers mag je niet zomaar verwachten dat ze hun intiemste ervaringen naar buiten brengen. Als we gelijk krijgen, hebben de slachtoffers recht op een nieuw proces.’

‘Hoe is het mogelijk dat de Kerk zo lang de andere kant heeft opgekeken?25111975 Bleijerheide Meersenhoven Adelbertus en Martinus S De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft het al gezegd: je hebt schade door het misbruik en schade door het misbruik niet aan te pakken. Die schade is het gevolg van een fout door de kerkelijke oversten waarvoor zij aansprakelijk moeten kunnen worden gesteld.’

‘Ik heb altijd aan de slachtoffers gezegd dat Vlaanderen hier niet klaar voor was en dat we waarschijnlijk naar het Europees Hof zouden moeten trekken. Dat is altijd ons einddoel geweest.’

arme broeder(s)

Mea Culpa heeft al in 2010 de actie ‘Childgate’, opgestart en naar voren gebracht in het Europees parlement maar de kerk heeft haar tentakels omfloerst in al haar maatschappelijke geledingen. Ze zijn er nooit klaar voor. Dat zij het misbruik niet hebben aangepakt door broeders de kerk uit te gooien maar hebben overgeplaatst of gewoon hebben laten zitten tekent hun onwil. Bidden tegen de zonde geloofde men dat Jezus de daders kon laten genezen.

Wijziging klachten procedure

spotlight 2De Procedure Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk (hierna: de Klachtenprocedure) is sinds de wijziging van oktober 2014 zo ingericht dat de toepassing ervan op termijn een einde neemt; klachten dienden voor 1 mei 2015 te zijn ingediend en klaagschriften voor 1 augustus 2015, behoudens door de klachtencommissie verschoonbaar geachte termijnoverschrijding. De eindigheid van de regeling is ook benadrukt in artikel 22.8 waarin is bepaald dat herzieningen niet meer kunnen worden ingediend nadat zes maanden zijn verlopen sinds het laatste advies is uitgebracht en artikel 27 dat bepaalt dat de Klachtenprocedure buiten werking treedt na de laatste beslissing op een ingediend herzieningsverzoek. Via artikel 2.2 van de compensatieregeling is ook de werking van die regeling afhankelijk van het einde van de Klachtenprocedure. Hetzelfde geldt voor de mediationregeling die een nadere uitwerking vormt van artikel 7 van de Klachtenprocedure.
De behandeling door de klachtencommissie van een aantal zaken waarin tijdig een klaagschrift is ingediend, is aangehouden voor een schikking en wel op de voet van artikel 7, ook in die gevallen waarin het eerste lid daarvan geen grondslag vormde voor de schikkingspoging. Dit leidt tot de onbedoelde consequentie dat het tempo waarin in die zaken geschikt wordt, bepaalt wanneer de regeling een einde neemt. Daarnaast is het wenselijk tijdig duidelijkheid te geven over het begintijdstip van de zes maanden als bedoeld in artikel 22.8, ook in die aangehouden zaken.
Gelet op het vorenstaande heeft het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht op 9 september 2016 besloten tot een wijziging van de Klachtenprocedure. De gewijzigde Klachtenprocedure is te raadplegen via deze website onder Klachtencommissie, Documenten.
De verwachting is, dat de klachtencommissie rond 1 november a.s. in de laatste niet-aangehouden klachtzaak haar advies zal uitbrengen.
Het bovenstaande is ook ter kennis gebracht van de juridisch adviseurs in de aangehouden zaken.
Het besluit is te raadplegen via deze link: Besluit wijziging Klachtenprocedure 9 september 2016.pdf
Dit is allemaal te lezen in niet bijbelse doch ambtelijke taal van het instituut dat haar koninkrijk niet op deze aarde heeft.eng(elen)
[ + ]