Christmas is On

Herziening

Geachte heer Smeets, beste Bert,

Met dit e-mailbericht informeer ik u over een verandering die betrekking heeft op de herziening bij het Meldpunt seksueel misbruik RKK. Ik realiseer me dat u het misschien niet prettig vindt, om onverwacht nogmaals geconfronteerd te worden met deze zaken uit het verleden, maar het is mijn plicht u op deze nieuwe termijn wijzen.

Zoals u weet heb ik als juridisch adviseur namens u in de afgelopen jaren roeibootjeeen of meerdere klachten ingediend bij het Meldpunt. Deze klachten zijn inmiddels behandeld en afgedaan. Voor klachten die niet gegrond zijn verklaard bestaat er nog steeds een mogelijkheid van herziening.

Wat is er veranderd?

Aan de mogelijkheid tot herziening is nu een termijn gesteld: vóór 1 juni 2017 moet een verzoek tot herziening zijn ingediend bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. 

Wat betekent dit voor u?

Indien er nieuwe steunbewijzen worden gevonden in uw klachtzaak voor een herziening, dan moet een verzoek vóór 1 juni 2017 door het Meldpunt zijn ontvangen. Na deze datum worden geen verzoeken tot herziening meer in behandeling genomen. 

Mocht er in uw zaak bij mij nieuw steunbewijs bekend worden, dan zal ik daarover met u contact opnemen. Als u zelf nog nieuw steunbewijs vindt, dan hoor ik dat graag tijdig om met u de mogelijkheden te bespreken.

Het bericht van het Meldpunt kunt vinden op de site:

https://www.meldpuntmisbruikrkk.nl/S/Klacht/Paginas/Documenten.aspx

Met vriendelijke groet,

mr. T.W.H.M. Weller

 

Schrijnende gevallen

Kerkelijke rechtbanken

Kerkelijke rechtbanken

Er bestaat geen juridische definitie van het begrip ‘schrijnend’ doch voor ieder die niet in de gelegenheid waren voor 1 Mei 2015 een klacht heeft ingediend zal een mogelijkheid worden geboden om die klacht in te dienen, aldus bisschoppenconferentie en KNR bij name van aartsbisschop van Eijk en broeder Cees van Dam.

Hierin moet men aannemelijk maken dat men de klacht niet tijdig kon melden. Daarbij dient de klager aan te geven welke belemmeringen van geografische, somatische, en / of psychiatrische aard het tijdig indienen van de klacht onmogelijk maakten.
Dus dit is een oproep aan allen die deze mogelijkheid willen aangrijpen om hun stem te laten horen. De stem van het gebroken kind (en zijn wil).
u wilt naar het paradijs?

u wilt naar het paradijs?

Duidingen der dingen

Freud en Jung

Freud en Jung

Wanneer psychologen proberen om experimenten van hun collega’s opnieuw te doen, krijgen ze zes keer op de tien een ander resultaat. Soms zelfs een tegengesteld.

In Science, een van de meest gereputeerde vakbladen uit de wetenschap, melden 270 psychologen dat ze de jongste drie jaar honderd onderzoeken, allemaal gepubliceerd in drie van de hoogst aangeschreven bladen uit hun vakgebied, hebben overgedaan. Vaak in samenwerking met de originele auteurs.

De resultaten waren nogal ontluisterend: slechts 39 procent gaf onweerlegbaar hetzelfde resultaat. Alle originele onderzoeken (op 3 na) hadden een ‘beduidend’ resultaat: met een klassieke statistische berekening (de ‘P-waarde’) konden ze aantonen dat er minder dan vijf procent kans was dat hun metingen aan toeval waren te wijten. Toen ze herdaan werden, bleken er slechts 36 van de 100 nog beduidend. Een dozijn sprak de originele resultaten zelfs tegen.

Drie mogelijke oorzaken

De speurders zien drie mogelijke oorzaken. Ofwel speelden er meer vliegfactoren mee dan de onderzoekers beseften, en is de verklaring voor wat ze zagen ingewikkelder dan degene die ze gaven. Ofwel hadden ze gewoon pech – de spreekwoordelijke ‘vlieg op de lens’. Ofwel waren hun resultaten slechts bij toeval beduidend, en zou dat gebleken zijn als ze langer en grondiger hadden gemeten. Iets wat de auteurs van het Science-artikel trouwens zelf ook overkwam. In november 2013 vertelden ze aan de redactie van het blad Nature dat het wel mee leek te vallen met het psychologisch onderzoek: van de eerste dertien onderzoeken die ze overgedaan hadden, zaten er tien goed.

Seksueel geweld (uit ons archief)

Nog steeds zijn er mensen die hun verleden niet kunnen verwerken vandaar een terugblik op de oorsprong van de juridische / canonieke aanpak RKK versus overlevers.

processie internaat Bleijerheide 1955 met Ben Jaspers

processie internaat Bleijerheide 1955 met Ben Jaspers

U hebt de spelregels bepaald; geen fysiek geweld, geen cumulatieve compensatie, er zijn slachtoffers die al een jaar, na gegrond verklaring, wachten op compensatie!

U zou zich diep moeten schamen i.p.v. U in te dekken met procedures en overlegstructuren; iets dat ook de politiek U nadrukkelijk heeft voorgehouden.
Wij hebben niet helemaal duidelijk kunnen maken wat wij verstaan onder het geweldsaspect, er is ons een discussie opgedrongen dat seksueel misbruik en fysiek geweld hand in hand gaan; dit lijkt op het eerste gezicht logisch maar is het niet daar wij dit nooit zo zouden beweren. Het is ook niet aan ons om dit te beoordelen, sterker het hoeft ook helemaal niets met elkaar te maken hebben, toch was het een onderdeel van de opvoedingsmethode om kinderen te onderwerpen. Dit in het licht van de niet onderzochte klachten van pedofilie binnen een gezagsrelatie.
Deetman, namens U, stelt dat het fysieke geweld moeilijk is vast te stellen.
Als U ons in de gelegenheid stelt dan kunnen wij slachtoffers U met verhalen duidelijk maken (isolatie / klassikaal straffen.
Wij willen niet de hond de jas voorhouden vanwege de koude winter, geweld was buitensporig en is niet mee genomen, wel bij de vrouwen dus ons standpunt dat wij vanaf 2010 hebben geopperd, breng het geweld in kaart en de soms zeer extreme geweldsuitingen, neem die mee in de compensaties.
Of vertrouwt U onze verhalen niet;  dan is de basis voor een gesprek als dit weg. U heeft met de Cie. Deetman de regie in handen gehouden, het OM werd alleen in bijzondere gevallen ingeschakeld, een beetje geven en nemen compromis tussen juridische en canonieke waarheidsvinding om ook hier te bepalen hoe de procedures naar genoegdoening zouden verlopen. Er was geen controle, noch van de slachtoffers, noch van justitie mogelijk.
Mediaton mag geen vertragingstactiek zijn c.q. een uitweg om onder een verhoogde compensatie uit te komen.
Diverse leden van MCU willen op dit moment niet eens meer dat wij rond de tafel gaan zitten om te praten; zij verkiezen liever een juridische weg en de publiciteit.
Mocht er geen merkbaar schot in de zaak zitten dan gaan wij noodgedwongen deze weg  en zullen wij tevens steun zoeken bij de nieuwe paus.
Wij zullen dan, met de grootst mogelijke media en politieke aandacht, duidelijk maken hoe traag U de zaken behandeld en hoe U in feite de slachtoffers weer isoleert en schoffeert.
Ondanks de gelofte van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede was die ver te zoeken bij het arme broeders franciscanen internaat te Bleijerheide. Ergo is dat deze gelofte boven die van de mens stond die deze gelofte NIET had afgelegd. Dit had tot gevolg dat de geestelijke die verdacht werd van seksueel misbruik, noch een materiële, noch immateriële schadevergoeding verschuldigd was aan zijn slachtoffer(s).
Het bizarre aan deze gelofte is dat de ondergeschikten eigenlijk hun verantwoordelijkheid overdragen aan hun meerdere…gehoorzaamheid, waardoor een kat en muisspel ontstaat, een voedingsbodem voor chantage en een gesloten doofpot cultuur ontstaat.
Van alle kanten stroomde het geld toe, kinderbescherming, provincie, overheid ontstonden financiële malversaties rond villa’s, tonnen die verdwenen en hoerenbezoek, chantabele omstandigheden, alsmede tal van veroordeelde misbruikzaken die uit de media bleven.
“Het concept van waarheidscommissies was ontwikkeld voor situaties waarbij veel mensen slachtoffer waren geworden van criminele feiten en waarvan het duidelijk was dat de daders zouden ontsnappen
omwille van verjaring, omwille van een moeilijke bewijsvoering op grond van individuele verhalen of omdat er zodanig veel daders waren dat het vervolgen van al die daders de capaciteit van justitie zou
overschrijden. Het gevolg van dit laatste zou zijn dat er jarenlange procedures zouden plaatsvinden zonder dat de slachtoffers erkenning noch recht zouden krijgen.”
Hoe krijgen wij recht ?? / parallelle justitie / binnenkerkelijke afhandeling / waarheidsvinding zonder concreet bewijs??
Op grond van wilsautonomie geldige afspraken maken zonder dat ze juridisch afdwingbaar zijn.
Rechtsfilosofie (deontologisch) complementaire opdracht niet inplaats van justitie maar naast justitie moet opereren.
Kerk mag geen rol van ‘procureur’ spelen wanneer zij moest straffen noch mag zij een civiele benadering toepassen, juist meewerken aan vragen over waarheid dader profiel.

Het is absurd, dat welbewust misdrijven verzwegen konden worden door hooggeplaatste clerus, bijvoorbeeld in een brief van nota bene de Vicaris Generaal staat te lezen dat de zaak van een kindermisbruiker “gelukkig buiten justitie is gehouden”.
Het is evenzo vreemd, dat het Openbaar Ministerie zaken heeft laten verjaren door deze in een kastje te laten Den Bosch).25111975 Bleijerheide Meersenhoven Adelbertus en Martinus S

Men wist dat kinderverkrachting, etc. strafbaar was ten tijde van de verkrachting, dit te meer gezien de actieve geslaagde pogingen om de misdrijven te verdoezelen en in de doofpot te stoppen.
Bij het recht op berechting binnen redelijke termijn ex art 6 EVRM en 14 IVBPR gaat het om de tijd vanaf aanvang van de vervolging. In deze gevallen nam de vervolging geen aanvang.

Bovendien geldt dit al helemaal niet als de vertraging van de strafrechtelijke afhandeling door schuld van de dader is veroorzaakt.

De wet internationale misdrijven en het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof gelden ook buiten oorlogstijd voor bepaalde ernstige delicten zoals aanranding van de persoonlijke waardigheid, seksuele slavernij, verkrachting, indien deze grootschalig systematisch voorkwamen zoals in casu ten aanzien van 10 tot 20.000 kinderen (WIJDVERBREID OF STELSELMATIG).
Volgens deze wet is er in gevallen van deze zgn. misdrijven tegen de menselijkheid geen verjaring.

Deetman rapport blz 643  Bleijerheide (vernietigen archieven) waardoor klagers bewijslast wordt ontnomen.

Op zelfde pagina 643 curricula vitea, door hun zelf gemaakt begin jaren 1990, van 13 broeders in Bleijerheide, over negen van hen zijn meldingen gedaan!!!!

Deel twee blz 250 middellange termijn een relatie wordt aangetroffen tussen misbruik en mishandeling en latere psychologische problemen
blz 380 regels uit 1917, en iets verder een vragenlijst uit 1951; schade broeder, en niet de schade voor kinderen; citaat op blz 777 idem uit 1913
grote discretie blz 393

Deetman rapport (blz 778 pater ofm2) Landric (seksepietje) en zeker 03041980 Landric jubeltdeze Landric ofm die in het Deetman rapport genoemd wordt: ‘hij was opvallend aanwezig in Bleijerheide), verwezen wordt naar een ander hoofdstuk blz 690 dat over de minder-broeders gaat en daar is ie opeens verdwenen, geen ofm2.

De Nederlandse Franciscanen (Deetman blz 694 richtlijnen uit Rome opgesteld in 1921) De kuisheid richtlijnen die kerk zelf opstelden (Deetman rapport blz 695): ‘als het misdrijf echter geheim is, verborgen blijft, zal de overste hen met tact en en ijver ernstig, maar in het verborgen straffen’!!

[ + ]